Skip to content

Hyundai – 9-Series Crawler Excavator – R320LC-9 – 4. HYDRAULIC COMPONENT – 4010. MAIN PUMP

31Q9-10010 Main Pump
@ Main Pump Unit
XJBN-00998 Shaft(F)-Drive
XJBN-00999 Shaft(R)-Drive
XJBN-01000 Gear(1)
XJBN-00571 Bearing-Roller
XJBN-00978 Bearing-Needle
XJBN-00569 Spacer-Bearing
XJBN-00680 Block-Cylinder
XJBN-00681 Piston
XJBN-01385 Shoe
XJBN-00020 Plate-Set
XJBN-00564 Bushing-Spherical
XJBN-00541 Spring-Cylinder
XJBN-00023 Plate-Shoe
XJBN-00012 Plate-Swash
XJBN-00013 Bushing-Tilting
XJBN-00560 Support-S.P.
XJBN-00025 Cover(Fr)-Seal
XJBN-01386 Casing-Pump
XJBN-01001 Block-Valve
XJBN-01387 Plate(R)-Valve
XJBN-01388 Plate(L)-Valve
XJBN-01389 Cover
XJBN-00028 Screw
XJBN-00029 Screw-Hex
XJBN-01007 Screw-Hex
XJBN-00030 Plug
XJBN-00031 Plug
XJBN-00032 Plug
XJBN-00234 Plug
XJBN-00369 Pin-Tilting
XJBN-00033 Piston-Servo
XJBN-00034 Stopper(L)
XJBN-00035 Stopper(S)
XJBN-00859 Seat
XJBN-00860 Stopper
XJBN-01002 Stopper(2)
XJBN-00038 Ball-Steel
XJBN-00360 Pin-Feed Back
XJBN-00040 O-Ring
XJBN-00041 O-Ring
XJBN-01003 O-Ring
XJBN-00042 O-Ring
XJBN-00043 O-Ring
XJBN-00044 O-Ring
XJBN-00045 O-Ring
XJBN-00046 O-Ring
XJBN-00047 O-Ring
XJBN-01585 Seal-Oil
XJBN-00049 Ring-Back Up
XJBN-00050 Ring-Back Up
XJBN-00364 Nut
XJBN-00052 Ring-Snap
XJBN-00053 Pin-2
XJBN-00054 Pin-Spring
XJBN-00055 Bolt-Eye
XJBN-00056 Screw-Set
XJBN-00057 Screw-Set
XJBN-00156 Name Plate
XJBN-00341 Pin
XJBN-01380 Regulator Assy
XJBN-00847 Gear Pump
XJBN-00014 Eppr Valve Assy
XJBN-01382 Piston Assy
XJBN-01383 Cylinder Assy-Rh
XJBN-01384 Cylinder Assy-Lh
XJBN-00011 Swash Plate Assy
XJBN-00072 Check Valve Assy 1
XJBN-01009 Check Valve Assy 3
XJBN-00371 Tilting Pin Assy
@ Not Individually Supplied